สถิติการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

สถิติการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

สถิติการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ที่

โรงเรียน

สอบได้ (คน)

1

โรงเรียนบดินทรเดชา

1

2

โรงเรียนเทพศิรินทร์

1

3

โรงเรียนหอวัง

1

4

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

1

5

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

1

6

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

14

7

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

24

8

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

7

9

โรงเรียนจันทร์หุ่นบําเพ็ญ

3

10

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว

1

11

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

4

12

โรงเรียนธัญรัตน์

1

13

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

1

14

โรงเรียนจํานงค์วิทยา

1

15

โรงเรียนอุดมวิทยา

1