เกี่ยวกับโรงเรียน

ผู้ก่อตั้ง

คุณยายบุญส่ง วิสุทธิศักดิ์

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกอบวิทยา สืบทอดมาจากโรงเรียนอนุบาลกอบวิทยา ซึ่งก่อตั้งโดย อาจารย์บุญส่ง วิสุทธิศักดิ์ เมื่อ พ.ศ. 2507 ณ. ซอยสมบูรณ์พัฒนา  2 อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่  209 ตารางวา

โรงเรียนกอบวิทยา ริเริ่มก่อตั้งโดย ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (กอบกุล ไชยพันธุ์) ทั้งนี้สืบทอดชื่อโรงเรียน “อนุบาลกอบวิทยา” จากมารดาคือ นางบุญส่ง วิสุทธิศักดิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลได้ปิดกิจการในปี พ.ศ.2530

ในปีนั้นเอง ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (กอบกุล ไชยพันธุ์) ได้เปิดโรงเรียนขึ้นใหม่คือ “กอบวิทยา” จัดการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 50 ซอยปราณี ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บนเนื้อที่ 2ไร่ 1งาน 50 ตรางวา โดยมีนางกอบกาญจน์ ล้วนปรีดา (น้องสาว) ร่วมลงทุน

  • พุทธศักราช 2530 โดยย้ายโรงเรียนมาเปิดทำการสอน ณ. เลขที่ 50 ซอยปราณี ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา โดยมีนางกอบกุล   ไชยพันธุ์เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  • พุทธศักราช  2532 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
  • พุทธศักราช  2535 ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (กอบกุล ไชยพันธุ์) ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ คงดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาต และแต่งตั้ง นางพึงจิตร   ศรีแพรศรี เป็นครูใหญ่แทน
  • พุทธศักราช 2542 ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (กอบกุล ไชยพันธุ์) ลาออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการ คงดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และแต่งตั้งนางกอบกาญจน์  ล้วนปรีดา เป็นผู้จัดการแทนจนถึงปัจจุบัน
  • พุทธศักราช 2558 ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (กอบกุล ไชยพันธุ์) ลาออกจากตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ได้แต่งตั้ง นางภัทน์นรี ปิยะมาน เป็นผู้รับใบอนุญาตแทนจนถึงปัจจุบัน
  • พุทธศักราช 2558 นางกอบกาญจน์  ล้วนปรีดา ได้แต่งตั้งนางรัชนีพร  ล้วนปรีดา เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ
  • พุทธศักราช  2559 นางพึงจิตร ศรีแพรศรี ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการ คงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา และแต่งตั้ง นางสาวนิตยา  ฉายปรีชา เป็นผู้อำนวยการแทนจนถึงปัจจุบัน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน มุ่งหมายให้เป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตเพื่อชีวิตและสังคม เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของสังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก มีกิจนิสัยและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น จึงสรุปเป็นปรัชญาของโรงเรียน คือคือ “เรียนดี มีวินัย ใจคุณธรรม นำอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนกอบวิทยาเป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ”