สมาคมศิษย์เก่ากอบวิทยา

สมาคมศิษย์เก่ากอบวิทยา

คณะกรรมการ

คำอธิบายส่วนงาน “สมาคมศิษย์เก่ากอบวิทยา”

รับผิดชอบดูแลศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่น 22 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้คณะผู้บริหารโรงเรียน และอยู่ภายใต้กฏโรงเรียนกอบวิทยา

สมาคมศิษย์เก่ากอบวิทยามีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนกอบวิทยา
  2. ส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างมวลสมาชิกและสังคมที่เกี่ยวข้อง
  3. ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง
  4. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
  5. ส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบันการศึกษาและสมาชิก ผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนกอบวิทยาและประเทศชาติ